עמותת מעט מן האור
פועלת לפי כל דרישות החוק ובפיקוח של רשם העמותות